nova: AVE en Lille 2015 (UK) - Kulturoj de Dauripovo kaj Transdisciplineco

AVE kaj UEA

aktuale: 2015-02-22
Seso pri Eo kai UEA

Kulturoi de dauropoveco kai Esperanto

1.
Ne estas justa vivo en maljusta.
Chi frazo veras ankau por Eo kai jiai organizazhoi.
Ankau la lingva-kultura-komunikada agado de UEA do
ne permesas mediodetruon, aparte ne, se tiu chi estas
antauvidebla kai krome kvazau integra parto de la propra laboro,
ech se ne chiui aktivecoi automate sekvigas jin. Kio validas
por la individuo, des pli multe validas por kolektivoi.

2.
La problemoi de sociala kai ekologia krizoi devas esti
solvatai per universala, regiona kai surloka re-distribuado
den la havazhoi kai per reduktado den la vivostiloi, aparte
en la industrinacioi, t.e. per reduktado koncerne forkonsumadon
de nia mondo pro foruzo de la neregenerblai materialai-energiai
kai detoksigai resursoi de nia  unu komuna planedo kai ties
biosfero. La  aktivecoi de UEA ne unusignife efikas chi-
direkten, kontraue. Sed dauropoveco estas (ankau lau la
dokumentoi de la UN) sen alternativo,

3.
La universala kongresado kai interkomunikado-interkomprenijado
de "homo-kun-homo"  ne nepre plu estas kai estu centra celo
de la UEA-laboro. Ni bezonas Eon por internacie-transkulture
komuniki yuste kai ekologie dauropove in la chiemonde ekzistantai
organizazhoi (EU. UN, Ruja Kruco, respektivai alikontinentai
organizazhoi ktp.). Krom tio estas tiom multai migrantoi nuntempe
en la mondo, ke unu lingvo por chiu ankau chirilate konvenas en la
unuopai nacioi sur regiona-surloka nivelo. Kai fine, ya estas la interreto,
per kiu oni pleimultkaze povas efike laboradi.

4.
La lingva  nekompetenteco de kelkai-(multai) en internaciai kunvenoi-
konfernecoi ankau restos, se che aplikado de Eo chi lasta ne estas
sufiche regata. Oni bone povas esperi, ke la lingvai malfacilazhoi
kun kai per Eo estas ege pli malgrandai-malgravai.

5.
La indijenain lingvoin oni povas savi per la Angla au per Eo, estas
ya la indijenai lingvoi kiui savendas. Esperanto ne povas aldoni
ion ain al chi klopodoi, kion ji ne (jis nun) investis-investas en la cetera
kulturaagado kai kio esence diferencas de la savoaktivecoi de la UN
kai de aliai organizazhoi.  Krom unu escepto. Kai tio estas(estus) la
ekologie dauropovreca identeco de Eo kai de UEA, se chi organizazho
finfine determinas (determnus) sin mem kiel tia. Se la indijenai
kulturoi-lingvoi estas savatai per la Angla, chi savitai kulturoi finfine
ankau uzos la Anglan en internaciai-transkulturai aferoi, same kiel
nun okazas en la tuta mondo en la ne-indijena mondo. Do, la
universala internacia agado de UEA favore al ekologie definita
Eo estas ankau chividpunkte sencfara kai konvena

6.
Chio, yes, chio estus pli kongrue kai efike argumentebla favore al Eo
kai UEA, se ekzistus firma ekologia bazo de la lasta (pri Eo mem ya
ne estas dubo pri jia imanenta dauropoveco.)

Bonsalute, Wolfgang ( Ecomed)

Jen la detala dosiero (de) Kulturen der Nachhaltigkeit  (eo) Kulturoj de Dauropoveco

Jen konciza argumentado (2008) lau Wolfgang Guenther, Ekomed, chi-rilate:

La homo kiel viva pensa & socie organiza materio estas parto & partnero de la biosfero.
La homo nuntempe tutmondige detruadas la biosferon per materiala elcherpigo kaj de la vivaj &malvivaj resursoj kaj de la sentoksigaj kompensopovoj de la biosfero, chefe de la naturo.
La aktuala situacio estas tia, ke la vivobazoj de la homaro estas mortige endangherataj & tiel, ke sciencistoj jam parolas pri “pasinta futuro”.
Spite al tiuj ekkonoj kaj la mediokrizo kaj la justecokrizo akrighadas.
Komunikado de la monda komunumo ghis nun estas favoranta parto de chi homfaritaj krizoj, kaj la lingva diverseco samkiel la “biologia” diverseco kiel tuto pliighe minacatas.
Se Esperanto lau la Rezolucio de la 93-a Universala Kongreso de Esperanto (Roterdamo 2008) volas alpreni rolon en “pli efika & justa komunikado pri la mondo”, ghi kiel imanente ekologia komunikilo devas oficiale identighi tia kontraste al etnaj lingvoj & praktiki tia laueble kongrue kun  ekologiaj kriterioj,  chefe tiun de dauropoveco.
Por helpi solvi kaj la median kaj la socian krizojn de nia planedo Tero estas ja nur racie por la mondo utiligi Esperanton & por la oficiala Esperanto-movado utiligi la propran eko-identecon kadre de dauropoveca evoluigo.

Jen detala argumentado por la amendo je Dauropoveco
kaj jen uzante la Nova Help Alfabeto: NHA*


*) NHA = Nova Help Alfabeto: restas: ch, sh, u; shanjijas: gh > j; hh > kh; jh > zh; j > y

EKOMED, D-ro med Wolfgang Guenther
  • Returne al la Indekso
  •  Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)

    Email:
  • Ret-adreso: AVE (c/o M. Westermayer)